AVG

Privacy Policy

SDO’63 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy lichten we toe hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SDO’63 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in dit document;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als SDO’63 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leden:
Persoonsgegevens van leden worden door SDO’63 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden
– Het uitvoering geven aan het lidmaatschap
Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt SDO’63 de volgende persoonsgegevens van u op het inschrijfformulier:
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Gsm nummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
Uw persoonsgegevens worden door SDO’63 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
SDO’63 geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien dit wel van toepassing is vragen wij daar schriftelijke toestemming voor.

Minderjarigen
SDO’63 verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SDO’63 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
SDO’63 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens SDO’63 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal
Bij wedstrijden, trainingen en activiteiten van SDO’63 kan er beeldmateriaal gemaakt worden. Deze wordt nadien op de website geplaatst. Indien u zichzelf ongewild herkent, kunt u bezwaar maken tegen het delen van deze foto bij ons secretariaat.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
SDO’63
Aanspreekpunt AVG:
Bart Hendriks
Kapt. R. Fassaertstraat 11
4586 AT Lamswaarde
bart_hendriks@live.nl